คณะกรรมการ

การบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการผ่านคณะกรรมการประจำส่วนงานและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่ได้กำหนดไว้