ชื่อหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - หลักสูตรปกติ (ปร.ด. : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering (Ph.D. : Computer Engineering)

คำธิบายหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีเป้าหมายเพื่อผลิตนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญขั้นสูง เป็นผู้นําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใช้งานได้จริง เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแบบ 1.1

  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานตีพิมพ์ด้านวิชาการที่แสดงความสามารถในการทําวิจัย และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด หรือ
  • คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
  • คุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

หลักสูตรแบบ 2.1

  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด หรือ
  • คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
  • คุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรแบบ 2.2

  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด และ
  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีมาก หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า3.25 หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
  • คุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2556
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 โครงสร้างหลักสูตร  รายละเอียดเพื่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชา