ชื่อหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (ปร.ด. : เทคโนโลยีพลังงาน)
Doctor of Philosophy Program in Energy Technology (Ph.D. : Energy Technology)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานในระดับสูง และสร้างสรรค์จากสหวิทยาการต่าง ๆ สามารถแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถเชื่อมโยง บูรณาการ ความรู้ และประสบการณ์กับศาสตร์ด้านอื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง สามารถแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีพลังงานให้กับระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติของผู้เรียน

แผนหลักสูตรแบบ 1.1

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่สัมพันธ์กันกับสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และ
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ
 • มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ
 • คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร

แผนหลักสูตรแบบ 2.1

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่สัมพันธ์กันกับสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และ
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ
 • มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
 • คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร

แผนหลักสูตรแบบ 2.2

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่สัมพันธ์กันกับสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และ
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ
 • มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีมาก และ/หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีประสบการณ์การทำงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะต้องมีประสบการณ์วิจัยหรือมีผลงานอื่น ๆ เช่น งานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือเสนอในที่ประชุมวิชาการ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณภาพเพียงพอ หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ที่มีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิต โดยที่ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอ มีผลการเรียนดีมาก และ/หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ
 • คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตรและมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
  บัณฑิตศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชา