ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - หลักสูตรปกติ (วศ.ม. : วิศวกรรมโยธา)
Master of Engineering Program in Civil Engineering (M.Eng. : Civil Engineering)

คำธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรรมโยธา มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความคิดวิเคราะห์และคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นให้มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวเอง มีความรู้ที่ทันสมัยเทียบเท่ากับระดับนานาชาติ มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแผน ก แบบ ก.1

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (สำหรับการให้คะแนนที่กำหนดระดับขั้นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.00 หรือเทียบเท่า) หรือมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ
  • คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

หลักสูตรแผน ก แบบ ก.2

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป หรือมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
  • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชา