Slide

สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมคณะฯ

 • 10 Jun
  วันปิดเทอม 3 ปี 2565 All Day

 • 09 Jun
  วันสุดท้ายเทอม 3 ปี 2565 All Day

 • 17 Apr
  วันเปิดเทอม 3 ปี 2565 All Day

 • 25 Mar
  วันปิดเทอม 2 ปี 2565 All Day

 • 10 Jun - 26 Mar
 • 24 Mar - 25 Mar
Slide
หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิศวกรรมโยธา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อทำหน้าที่วางแผน สำรวจ ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างอาคาร สะพาน และ สาธารณูปโภคต่างๆ ดังนั้น หลักสูตรระดับ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา จึงจัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทั่วไป

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มุ่งผลิตวิศวกรให้มีความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ และดูแลระบบการกำจัด มลภาวะหลักด้านต่างๆ เช่น น้ำเสีย ขยะมูลฝอย และอากาศ รวมทั้งความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สังคม และ วิศวกรรมศาสตร์ด้านอื่น ๆ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ