ชื่อหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - หลักสูตรนานาชาติ (ปร.ด. : วิศวกรรมเคมี)
Doctor of Philosophy Program in Chemical Engineering -International Program (Ph.D. : Chemical Engineering)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่สากล มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล มีความพร้อมสำหรับเป็นนักวิจัยที่เชี่ยวชาญหรือเป็นอาจารย์ที่พึ่งทางวิชาการขององค์กรที่ตนปฏิบัติงานได้ส่งเสริมความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแบบ 1.1

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้นให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 (ภาคผนวก จ) และหากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรแบบ 2.1

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ (เช่น เคมี ฟิสิกส์ อุตสาหกรรมการเกษตร เภสัชศาสตร์ ฯลฯ) ที่ทางภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรแบบ 2.2

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีหรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ (เช่น เคมี ฟิสิกส์ อุตสาหกรรมการเกษตร เภสัชศาสตร์ เป็นต้น) ที่ทางภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพื้นฐานทางเคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์เพียงพอ โดยมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากหรือมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ

หมายเหตุ ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 จะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด หรือ เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และคุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 โครงสร้างหลักสูตร  รายละเอียดเพื่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชา