ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - หลักสูตรปกติ (ปร.ด. : วิศวกรรมไฟฟ้า)
Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering (Ph.D. : Electrical Engineering)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีเป้าหมายเพื่อผลิตนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญขั้นสูง เป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแบบ 1.1 กรณีปริญญาสาขาเดียว

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรแบบ 1.1 กรณีทวิปริญญา

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • เป็นผู้สอบภาษาอังกฤษได้คะแนน TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า
  • ผู้ที่มีภาษาอังกฤษต่ำากว่าเกณฑ์อาจจะได้เข้าศึกษา แต่ต้องทดลองเรียน และต้องสอบผ่าน PSU-TEP ภายในภาคการศึกษาแรก

หลักสูตรแบบ 2.1 กรณีปริญญาสาขาวิชาเดียว

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแบบที่มีการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว

หลักสูตรแบบ 2.1 กรณีทวิปริญญา

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแบบที่มีการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว

 

หลักสูตรแบบ 2.2 กรณีปริญญาสาขาวิชาเดียว

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนดีมาก และคุณสมบัติอื่น ๆ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 2.2 กรณีทวิปริญญา

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนดีมาก และคุณสมบัติอื่นๆ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 โครงสร้างหลักสูตร  รายละเอียดเพื่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชา