Slide_mainMenu

Power Engineering

Electronics

Communications

Biomedical

ElectricalEngineer.png
videotitle
previous arrow
next arrow
รางวัลและความภาคภูมิใจ (Awards)
ข่าวกิจกรรม (Activities)
Slide
COMMUNICATIONS
ศึกษาระบบข้อมูลและเครือข่าย, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,
ระบบสื่อสารไร้สาย, ระบบ IoT
Slide
ELECTRIC POWER
ศึกษาระบบไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์กำลัง,
ระบบไฟฟ้าแรงสูง
Slide
ELECTRONICS
ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง, การออกแบบวงจรรวม,
ระบบควบคุม, อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์สมัยใหม่
Slide
BIOMEDICAL
ศึกษาการออกแบบเครื่องมือแพทย์, เครื่องมือทางการแพทย์,วิศวกรรมโรงพยาบาล
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

โครงงานนักศึกษา (Projects)

Video นำเสนอโครงงานนักศึกษา

EE04/2561
PlayPlay
EE32/2560
PlayPlay
EE08/2561
PlayPlay
EE09/2561
PlayPlay
BME07/2561
PlayPlay
EE30/2560
PlayPlay
previous arrow
next arrow
EE04/2561
EE32/2560
EE08/2561
EE09/2561
BME07/2561
EE30/2560
previous arrow
next arrow
Slide
หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้า การออกแบบ การวิเคราะห์ และสร้างอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยเป็นหลัก เป็นการเรียนเพื่อเข้าใจถึงพื้นฐาน, การออกแบบและการผลิตระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม

สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์

เป็นสาขาวิชาที่นำความรู้ด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เช่น ด้านการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ รังสีวิทยา เทคนิคการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วัสดุศาสตร์ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อนให้สามารถนำมาใช้ได้จริง