ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - หลักสูตรปกติ (วศ.ม. : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Master of Engineering Program in Computer Engineering (M.Eng. : Computer Engineering)

คำธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มุ่งผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริงเป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและเอื้ออาทรต่อสังคม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดการเรียนการสอนใน 4 แขนงดังต่อไปนี้

 • Computer Systems Design
 • Computer Networks
 • Information Engineering
 • Computer Control Systems and Robotics
คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแผน ก แบบ ก.1

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาใกล้เคียงที่กำหนดในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
 • คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรแผน ก แบบ ก.2

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาใกล้เคียงที่กำหนดในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
 • คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรแผน ข

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์อื่นๆ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิทยการสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชา