ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ - หลักสูตรปกติ (วศ.ม. : วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ)
Master of Engineering Program in Mining and Materials (M.Eng. : Mining and Materials Engineering)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มุ่งผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำ ไปใช้งานได้จริงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแผน ก แบบ ก.1

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่มีระดับคะแนนในระดับดี หรือมีผลงานวิจัยที่อยู่ในระดับดีหรือมีประสบการณ์การทำงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ มีผลการเรียนในระดับดีทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรแผน ก แบบ ก.2

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับดีหรือเป็น ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่มีพื้นฐานร่วมหรือใกลเ้คียง หรือเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และมีผลการเรียนนระดับดี ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 โครงสร้างหลักสูตร  รายละเอียดเพื่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชา