ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ - หลักสูตรปกติ (วศ.ม. : วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ)
Master of Engineering Program in Mining and Materials (M.Eng. : Mining and Materials Engineering)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มุ่งผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำ ไปใช้งานได้จริงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแผน ก แบบ ก.1

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
  • มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
  • มีประสบการณ์ในการทำงานภาคอุตสาหกรรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรแผน ก แบบ ก.2

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรแผน ข

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
  • มีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชา