ชื่อหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ปร.ด. : วิศวกรรมโยธา)
Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering (Ph.D. : Civil Engineering)

คำธิบายหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีความมุ่งหมายเพื่อผลิตวิศวกร นักวิชาการ และนักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธา ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญขั้นสูง เพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดและเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ ให้เป็นที่เข้าใจแก่กลุ่มบุคคลหรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแบบ 1.1

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
 • มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50 (สำหรับการให้คะแนนที่กำหนดระดับขั้นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.00) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

หลักสูตรแบบ 2.1

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
 • มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.00 (สำหรับการให้คะแนนที่กำหนดระดับขั้นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.00) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำวิจัย (วิทยานิพนธ์) ที่เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือมีผลงานอื่นประกอบ เช่น งานวิจัยหรืองานวิชาการ ที่เกี่ยวข้องและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีคุณภาพเพียงพอ และ
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

หลักสูตรแบบ 2.2

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
 • มีผลการเรียนในระดับดีมาก โดยระดับคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.50 (สำหรับการให้คะแนนที่กำหนดระดับขั้นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.00) หรือเทียบเท่า หากมีผลการเรียนในระดับดีมาก แต่ระดับคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีน้อยกว่า 3.50 ต้องมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีคุณภาพเพียงพอ และ
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯและมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์สาขาวิชา