ชื่อหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - หลักสูตรปกติ (ปร.ด. : วิศวกรรมโยธา)
Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering (Ph.D. : Civil Engineering)

คำธิบายหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีความมุ่งหมายเพื่อผลิตวิศวกร นักวิชาการ และนักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธา ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญขั้นสูง เพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดและเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ ให้เป็นที่เข้าใจแก่กลุ่มบุคคลหรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแบบ 1.1

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องมีประสบการณ์การทำวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50 หรือโดยที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้าศึกษาได้
  • มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และ
  • คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

หลักสูตรแบบ 2.1

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องมีประสบการณ์การท าวิจัย (วิทยานิพนธ์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานอื่น ๆ ประกอบ เช่น งานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ๆ ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือเสนอในที่ประชุมวิชาการ โดยที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้าศึกษาได้
  • มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และ
  • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรแบบ 2.2

  • ป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีผลการเรียนในระดับดีมาก และ
  • มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และ
  • คุณสมบัติอื่นๆ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 โครงสร้างหลักสูตร  รายละเอียดเพื่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชา