ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ - หลักสูตรปกติ (วศ.ม. : วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
Master of Engineering Program in Industrial and System Engineering (M.Eng. : Industrial and Systems Engineering)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มีเป้าหมายเพื่อผลิตนักวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมการผลิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูง ทั้งที่เป็นความรู้ที่ใช้โดยตรงในอุตสาหกรรม และความรู้ในการจัดการเชิงระบบที่ใช้ในงานด้านอื่นๆ นอกวงการอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับปัญหาในระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องเป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล และนำความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจากปริญญาทั้งสองระดับจะต้องแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ ความเพียรพยายาม การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของความมีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยธรรม อันจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ส่งผลไปยังการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแผน ก แบบ ก.1

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่่ำกว่า 3.00 หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่หรือได้รับการรับรอง หรือ
  • คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

หลักสูตรแผน ก แบบ ก.2

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือ
  • คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 โครงสร้างหลักสูตร  รายละเอียดเพื่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชา