คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดาวน์โหลด
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ดาวน์โหลด
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
สาขาวิชาวิศวกรรมเฉพาะทาง ดาวน์โหลด
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ดาวน์โหลด
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ดาวน์โหลด
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต ดาวน์โหลด