⭕️ ระหว่างวันที่ 20-21 และ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมโครงการยกระดับทักษะทางวิศวกรรมเชิงปฏิบัติการ (Engineering workshop skill)
สำหรับนักเรียนห้องเรียนต้นแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3 ให้กับน้องๆ โรงเรียนแสงทองวิทยา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
👨🏻💻 โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับสาขาวิชาทั้ง 8 สาขา เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะปฏิบัติการจริงๆ ด้านวิศวกรรมครบทุกสาขา ในการนี้ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม ขอขอบพระคุณคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรและจัดกิจกรรมดังกล่าว
⭕️ #กิจกรรมแน่น ฝึกปฏิบัติเพียบ ความรู้ครบถ้วน มาเรียนรู้และฝึกอบรมกับเรานะคะ#
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ทั้งนี้หากท่านใดสนใจ #หลักสูตรการอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบถามข้อมูลได้ที่โทร. 074-287089, 074-287054, 074-287423 และ 089-7333125 E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th หรือ Facebook : ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม วิศวฯ ม.อ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LINE ALBUM แสงทอง 201166 231124LINE ALBUM แสงทอง 201166 231124 7LINE ALBUM แสงทอง 201166 231124 10LINE ALBUM 21 11 66 231124 9LINE ALBUM 21 11 66 231124 8LINE ALBUM 21 11 66 231124 11LINE ALBUM 23 11 66 231124 2LINE ALBUM 23 11 66 231124LINE ALBUM 23 11 66 231124 5LINE ALBUM 24 11 66 231124 6LINE ALBUM 24 11 66 231124 5LINE ALBUM 24 11 66 231124