หุ่นยนต์ที่ติดตั้งหลอด UVC วิ่งฆ่าเชื้อในห้องและตามสถานที่ต่างๆ สำหรับฆ่าเชื้อโรคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล ม.อ. และโรงพยาบาลอื่นๆ ในภาคใต้

โดย รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้จัดสร้างหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ (ต้นแบบ) ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ติดตั้งหลอด UVC วิ่งฆ่าเชื้อในห้องและตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล ม.อ. และโรงพยาบาลอื่นๆ ในภาคใต้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผู้วิจัย
รศ.ดร. พฤทธิกร สมิตไมตรี