ผู้บริหาร

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

anuwat.p@psu.ac.th

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

nattha.s@psu.ac.th

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

dujdow.b@psu.ac.th

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

warit.wi@psu.ac.th