เจ้าหน้าที่

นักวิชาการอุดมศึกษา

jintana.sh@psu.ac.th

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

bjadsada@eng.psu.ac.th

พนักงานพัสดุ ส 3

phornphana.a@psu.ac.th

วิศวกร

pongsakorn.ch@psu.ac.th

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

pairote.s@psu.ac.th