ที่ตั้งสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • อาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ช่องทางติดต่อ

  • โทรศัพท์: 0-7428-7036 และ 0-7428-7201
  • อีเมล์: -

Social Media