วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้า การออกแบบ การวิเคราะห์ และสร้างอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยเป็นหลัก เป็นการเรียนเพื่อเข้าใจถึงพื้นฐาน, การออกแบบและการผลิตระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม

393637

cer_power.JPG

cer_commu.JPG

เล่มหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

เล่มหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 (สำหรับนักศึกษารหัส 65 และนักศึกษาใหม่)

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง (สำหรับนักศึกษารหัส 65 และนักศึกษาใหม่)

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 (สำหรับนักศึกษารหัส 64)

แผนการศึกษาหลักสูตร (รหัส 64)


หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 (สำหรับนักศึกษารหัส 63)

แผนการศึกษาหลักสูตร (รหัส 63)


หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 (สำหรับนักศึกษารหัส 62)

แผนการศึกษาหลักสูตร (รหัส 62)


หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 (สำหรับนักศึกษารหัส 61)

แผนการศึกษาหลักสูตร (รหัส 61)