บัณฑิตวิทยาลัย โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อพิจารณาและคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564
ได้มีมติมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564
และเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สืบไป
🔷 รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี