วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและ บริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดรูปแบบออนไลน์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานและร่วมพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การทดสอบและสาธิตพาหนะเคลื่อนที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า Electric Vehicle (EV Car) ผ่านระบบ ZOOM และ เฟชบุคไลฟ์ โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. หรือ GISTDA (จิสด้า) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา จินดาเพ็ชร์ ผู้เป็นรับผิดชอบดำเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงตำแหน่งความละเอียดสูงรองรับความร่วมมือทดสอบ 5G เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนความช่วยเหลือในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม และ จิสด้า

          โครงการฯ ดังกล่าวได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม ระยะปีดำเนินการ 2563 – 2564 โดยกำหนดดำเนินการทดสอบและสาธิตพาหนะเคลื่อนที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า Electric Vehicle (EV Car) เพื่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากร ในการใช้นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน สร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ และระบบนิเวศที่เป็นรูปธรรม และเปิดช่องทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเชิงตำแหน่งความละเอียดสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถเชื่อมโยงการใช้งานจริงที่ยั่งยืน ที่เป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงตำแหน่งความละเอียดสูงรองรับความร่วมมือการทดสอบ

          เทคโนโลยี 5G ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการใช้ข้อมูลเชิงตำแหน่งรายละเอียดสูง (GNSS) และเทคโนโลยี 5G เพื่อให้เกิด การให้บริการข้อมูลและการใช้ข้อมูลจากผู้ประกอบการ เพื่อประยุกต์ใช้ในหลายภาคส่วน สามารถก่อให้เกิดการสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation) ได้จริงอย่างยั่งยืน

          ภายในงานวันนี้ได้มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การทดสอบและ การสาธิตพาหนะเคลื่อนที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า Electric Vehicle (EV Car) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพื้นที่ต้นแบบการทดสอบนวัตกรรม 5G (Sandbox) เพื่อการพัฒนาพาหนะไร้คนขับนำทางด้วยเทคโนโลยีเชิงตำแหน่งความละเอียดสูง (GNSS)