หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มุ่งเน้นผลิตนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญขั้นสูง มีกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน มุ่งเน้นสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้นำทางวิชาการที่มีกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและเอื้ออาทรต่อสังคม

393635

393634

ข้อมูลหลักสูตร ปรับปรุง 2564

ข้อมูลหลักสูตร ปรับปรุง 2559

Website : Graduate School, Prince of Songkla University

 

ขั้นตอนการทำ บว. ระดับปริญญาโท
ขั้นตอนการทำ บว. ระดับปริญญาเอก
ขั้นตอนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์