ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม - หลักสูตรปกติ (วศ.ม. : การจัดการอุตสาหกรรม)
Master of Engineering Program in Industrial Management (M.Eng. : Industrial Management)

คำอธิบายหลักสูตร

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีกับการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรม มีความสามารถทางการวิเคราะห์/วิจัยเชิงประยุกต์และมีจริยธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาอุตสาหกรรม/ธุรกิจรวมทั้ง การสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบอันเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันทุกระดับ

คุณสมบัติของผู้เรียน

ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เช่น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สถิติวิศวกรรม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์ มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี

แผนการเรียน ก.1 แผนการเรียน ก.2 และ ข
  • คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
  • คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ หรือได้รับการรับรอง อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดการอุตสาหกรรม/เป็นผู้บริหารของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
  • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดการอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือ
  • คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 โครงสร้างหลักสูตร  รายละเอียดเพื่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชา