วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565  ดร.ดนุช  ตันเทิดทิตย์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  จำนวน 15 ท่าน  เข้าตรวจเยี่ยมหลักสูตรที่ได้รับทุนโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จำนวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการการเขียนโปรแกรมทางด้าน Model Based Design, Embedded System Design และ Image Processing สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หลักสูตร Upskill  เพิ่มสมรรถนะ เพื่อเส้นทางอาชีพของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ยานยนต์ที่บริษัทชั้นนำ ปี 2562-2564  ผู้รับผิดชอบโครงการคือ รศ.ดร.ณัฎฐา  จินดาเพ็ชร์ 

2. โครงการการเขียนโปรแกรมควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม (PLC)  ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ รศ.ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี

IMG 6534

IMG 6513 IMG 6517

IMG 6522 IMG 6525

IMG 6526 IMG 6531

IMG 6545 IMG 6549