1 2

                    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี ภายใต้คำขวัญ ก้าวไปข้างหน้า “Moving Forward PSU Engineer” ร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรรมศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมด้านวิชาการ ร่วมทั้งระดมทุนเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างตึก 55 ปี เพื่อมุ่งประโยชน์เป็นสถาบันการศึกษาของภาคใต้และแข่งขันได้ในระดับสากล

3 4

                    รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. กล่าวว่า “ คณะฯ ได้ดำเนินการตามภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาซึ่งตลอดระยะเวลา 55 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตั้งแต่อดีตทางคณะฯ ไม่ได้เป็นองค์กรที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว โดยวางเป้าหมายที่จะสร้างวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากลเพื่อพัฒนาภาคใต้และประเทศชาติ ทางคณะฯ มุ่งเน้นให้วิศวกรมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยุคใหม่ เช่น การสื่อสารแห่งทศวรรษหน้า (Next-Gen Communications) ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) และมุ่งเป้าให้วิศวกรของเราเป็น Smart Engineer ปัจจุบันคณะฯ มีศิษย์เก่ามากกว่า 26,000 คน โดยใน 55 ปี ที่มาถึง ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมหลายด้าน ทั้งกิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ และการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาของภาคใต้และประเทศชาติ อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นให้ความรู้และทักษะระดับสากล บูรณาการและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาภาคใต้ให้เข้มแข็ง และเชื่อมโยงสู่ความเป็นสากล ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และเนื่องในโอกาสที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก้าวเข้าสู่ปี ที่ 55 ปี นอกเหนือจากนั้น ทางคณะฯ มีนโยบายในการก่อสร้างอาคาร 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมนวัตกรรม ใช้สำหรับพัฒนาการเรียนการสอน การถ่ายทอดผลงานระหว่างคณะฯและภาคเอกชนในงานวิจัยที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบรางและรถไฟความเร็วสูง ระบบอัตโนมัติ ตลอดถึงด้านไอที อันจะเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ

                   นายธรณินทร์  พิชญางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 13 กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางคณะและสมาคมฯ ก็ได้ร่วมผนึกกำลังจัดกิจกรรมสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 ระหว่างคณะฯ และศิษย์เก่าจึงเป็นการส่งเสริมส่งผลไปถึงงานด้านวิชาการ การพัฒนาวิศวกร ม.อ. การช่วยเหลือกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง จึงเป็นภาพความร่วมมือที่เข้มแข็งเสมอมา ดังนั้นผมอยากเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านผ่านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนทุกท่าน เพื่อให้ศิษย์เก่าได้รับทราบนโยบายและให้การสนับสนุนในกิจกรรมดีๆ ที่จะเกิดขึ้น และภายในงานวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2565 จะมีงานคืนสู่เหย้า “ดงยางคืนถิ่น” ในวันที่ 16 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. จึงอยากเชิญชวนทุกท่านส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ รวมถึงในโอกาสนี้ได้จัดมระดมทุนในการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรที่กรุงเทพฯ อาทิ วิ่งการกุศล การจัดแข่งกอล์ฟ และในคราวเดียวกันนี้ ได้รับความร่วมมือจัดกิจกรรม โครงการจับคู่ธุรกิจ หรือ PSU BizMatch Program ขึ้นด้วยโดยในรายละเอียดจะมีศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 23 เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินกิจกรรม”

5

                   นายสุเทพ คงเทศ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 23 และประธานคณะทำงานโครงการจับคู่ธุรกิจ หรือ PSU BizMatch Program กล่าวว่า โครงการจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ที่ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันอันแน่นแฟ้น การส่งต่อเรื่องราว ความคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันดีระหว่างพี่น้อง อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางด้านทรัพยกรมนุษย์และความก้าวหน้าของสถาบันฯ อีกทั้งจะเป็นการสร้างโมเดลกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาคมฯ และสร้างโอกาสและการต่อยอดทางธุรกิจต่อไป เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นสำหรับโอกาสการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระพิเศษครบรอบ 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีนี้

 8 

โดยเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้ จะสามารถจับคู่ธุรกิจได้มากกว่า 300 คู่ธุรกิจ เป็นการนัดหมายจับคู่ล่วงหน้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และมีการพบปะกันในวันจัดงาน ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม  มีการเชิญผู้ซื้อ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าในระดับผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมงานอย่างอย่างคับคั่ง และยังมีกิจกรรมอื่นในวันงาน อาทิ Business Luncheon และการพูดคุยเสวนาบนเวที “PSU Engineer Talk” ในหัวข้อการปรับตัวในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและสังคมไร้คาร์บอน” 

6 7

9 10

11 12