คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กับรางวัลชนะเลิศ โครงการแข่งขันทางด้านวิชาการโดยสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 
 
ในหัวข้อผลงานวิจัย : Digital Engineering โครงการการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (คนไข้พร้อม)
 
นักศึกษาทีมผู้พัฒนา
 - นายจักรกฤษ ศรีงาม 6410110062
 - นางสาวธนวรรณ แซ่เจียง 6410110210
 - นายธรรมาธิป ชิตพงศ์ 6410110663
 - อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เสกสรรค์ สุวรรณมณี
S 284647427
ขอแสดงความยินดี 2