IMG20220803150242
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน ได้ต้อนรับ พล.อ.ต.ยรรยงค์ เนตรอัมพร รองประธานอนุกรรมการ และทีมงานคณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ด้านไบโอดีเซล
 
ในการเข้าเยี่ยมชมด้านกระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซล รวมทั้งงานวิจัยและพัฒนาด้านไบโอดีเซล ณ โรงงานต้นแบบไบโอดีเซล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยมี ดร.ทรงธรรม โพธิ์ถาวร ผู้อำนวยการสถานวิจัยฯ รศ.ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถานวิจัยฯ และหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานวิจัยฯ ให้การต้อนรับและแนะนำการเยี่ยมชม
 
IMG20220803152049 IMG20220803152955
 
IMG20220803154114 IMG20220803154333