1

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (ดร.ชุกรี แดสา) ให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (คุณนิวัฒน์ พันธุศิลปาคม) และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 
2 3
 
เข้าร่วมประชุมพบปะหารือความร่วมมือ และตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 และลงพื้นที่สถานประกอบการที่เข้าร่วมในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมดงยาง 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
 
4 5