1
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 - NCCE28 (The 28th National Convention on Civil Engineering) โดยจัดการประชุมในหัวข้อ “ความท้าทายด้านวิศวกรรมโยธาหลังการระบาดใหญ่” (“Post-Pandemic Challenges in Civil Engineering”) ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอน สปา, จังหวัดภูเก็ต
 
2 3
 
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาให้กับนักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร นิสิตนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงประชาชนผู้สนใจ ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม และเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างไร้ขีดจำกัดให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมที่สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ในท้ายที่สุด ผลได้จากการประชุมนี้จะช่วยสนับสนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมของประเทศ รวมทั้งพัฒนางานวิชาการทางด้านวิศวกรรมอย่างยั่งยืน
 
4 5
 
หัวข้อการประชุม
1. วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering: STR)
2. วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering: MAT)
3. วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management: CEM)
4. วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering: GTE)
5. วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (Intelligent Transportation, Traffic and Logistics Engineering: TRL)
6. วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering: WRE)
7. วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Geographic Information System Engineering: SGI)
8. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering: ENV)
9. วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering: INF)
10. การประยุกต์ใช้ BIM สำหรับงานวิศวกรรมโยธา (BIM for Civil Engineering: BIM)
11. วิศวกรรมโยธากับการศึกษา (Civil Engineering and Education: CEE)
 
6 7 8
 
 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ส่งบทจำนวน 346 บทความ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน
 
9 10 11