1
 
✅ โครงการฝึกอบรมสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนด้วยกระบวนการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบสมองกลฝังตัว รุ่นที่ 1
✅ งบประมาณสนับสนุนจาก โครงการพัฒนาการศึกษาของ ศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับทุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
✅ ผู้เข้าอบรม 50 คน จาก สถานศึกษา 50 แห่ง ในเขตพื้นที่ จ.บึงกาฬ
✅ วันที่ 29-30 พ.ค. 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล
 3 2
 
4 5
 
🔶 ในการนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบึงกาฬ ดร.วัฒนา ภูด่านวัว เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และมีวิทยากรภาคปฏิบัตินำโดย อาจารย์ปณัฐพงศ์ ชิณแสน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล
 
6 7