หัวข้อข่าว 4

                    เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาการจัดการ อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาคมศิษย์เก่าคณะต่างๆ หอการค้า สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ และมหาวิทยาลัยในภาคใต้ อาทิ ม.วลัยลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย ม.ทักษิณ และ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ได้ริเริ่มจัดโครงการ Southern Innovation and Technology Expo (SITE2024) โดยกำหนดจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2567

                  ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานการจัดงาน SITE2024 กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดงานมหกรรม SITE2024 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของภาคใต้ ที่จะรวบรวมงานวิจัยและนวัตกรรม ใน 4 ด้าน คือ พลังงาน(Energy) ดิจิทัล (Digital) เกษตรกรรม (Agriculture) และสุขภาพ (Wellness) ที่เป็นผลงานเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนอกจากนี้ ภายในงานยังมีการสร้างพันธกิจจัดกิจกรรมทางธุรกิจมากมาย อาทิ Business Matching เพื่อการสร้างเครือข่ายธุรกิจ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัดแรงงาน และการจับคู่ธุรกิจ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ค้า ผู้ซื้อ และผู้คิดค้นนวัตกรรม ได้ทำธุรกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเป็นครั้งแรกและครั้งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ที่รวมนวัตกรรมจากทุกภาคส่วนมาไว้ภายในงาน ประสานพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้และของประเทศไทย โดยการร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งในภาคใต้ และบริษัทชั้นนำระดับประเทศ รวมถึงการเชื่อมช่องว่างระหว่างสถาบันการศึกษา การวิจัย และธุรกิจ ส่งเสริมความร่วมมือทั้งด้านการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายตลาด”

S 3325988 0 S 3325984 0

                  ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการงาน SITE2024 กล่าวเพิ่มเติมว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยและคณบดี อาจารย์จากทุกหน่วยงานทีร่วมกันจับมือเพื่อจัดงานในครั้งนี้ รวมถึงภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการนำผลงานมาร่วมจัดแสดงเพื่อให้ประชาชนในภาคใต้ได้เข้าถึงหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านพลังงาน ดิจิทัล เกษตร และสุขภาพ รวมถึงนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริงจากผลงานงานวิชาการ จึงถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและกลุ่มนวัตกรชั้นนำ โดยภายในงานจะเป็นจุดนัดพบที่สำคัญและเป็นประตูสู่ภาคใต้ของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อสร้างความเป็นสากลระดับนานาชาติภายในงานยังได้เรียนเชิญ Keynote Speaker ระดับประเทศ มาบรรยายให้ความรู้ และเป็นเวทีของนักวิชาการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนผลงานด้านวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน นอกเหนือจากนั้นประชาชนทั่วไปยังได้มาจับจ่ายใช้สอยอุตสาหกรรมอาหารที่ได้ต่อยอดทางธุรกิจ รวมถึงอาหารท้องถิ่นที่ส่งเสริมธุรกิจทางการท่องเที่ยวและเป็นการเชื่อมต่อทางธุรกิจที่ไม่จำกัดและโอกาสในการเติบโตด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการนำผลงานนวัตกรรมสู่การพาณิชย์ แบ่งปันความรู้ร่วมกันในระดับภูมิภาค ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม และสร้างโอกาสให้กับประชาชน รวมถึงเยาวชนในภาคใต้ได้เปิดโอกาสประสบการณ์เรียนรู้นวัตกรรมที่จับต้องได้และใช้ประโยชน์ได้จริงจากภายในงาน SITE2024”

S 3325990 0 SITE2024 Sep1 Page 01

S 3325982 0