หัวข้อข่าว 1

                   วันที่ 15 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ให้การต้อนรับและแนะแนวการศึกษาต่อในระบบอุดมศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน (MS-GIFTED) เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนากระบวนการศึกษา ทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในอนาคต
                   โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. กุลภัสร์ ทองแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับนักศึกษา ให้ข้อมูลการศึกษาต่อดังกล่าว หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟ้ฟ้าและชีวการแพทย์ รวมถึงหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) innoEM ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก
 
1 3
 
3 4
 
5 6