447852392 973654344552937 6128342736525602867 n

7 มิถุนายน 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ ศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและ บริษัท พี.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ในการนี้ ผศ.ดร. นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และ คุณอลิษา ผู้บังเกิด ตัวแทนจากบริษัท พี.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนานบันทึกข้อตกลงความร่วมือดังกล่าว

447898524 973654134552958 6515822167708309477 n 447785124 973654247886280 3879364001874762393 n

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้เกิด
          1.การแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทรวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
          2. การสนับสนุนและให้คำปรึกษาข้อบังคับ มาตรฐาน และการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคอันจะนำไปสู่การส่งเสริมการใช้ การผลิต และการพัฒนาวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
          3. ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
          4. ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษในท้องถนนโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ทำให้เกิดการใช้พลังงานในภาคขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
          5. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาและวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้มากขึ้น

447796665 973653751219663 7214827512666419209 n

447785190 973653891219649 5699011699339049969 n 447822544 973653924552979 9087903836271445974 n