โปสเตอร์ 67

                    ตามที่ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเป็นกำลังสำคัญในการก่อตั้งและได้วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ จนทำให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนามีความเจริญก้าวหน้าสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับทั่วไป ทั้งยังเป็นที่พึ่งของชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้มาจวบจนทุกวันนี้ ดังนั้น ในช่วงเดือน กรกฎาคม ของทุกปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดงานทำบุญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้มีอุปการคุณต่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์   

                   และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูตอบแทน ผู้มีพระคุณดังกล่าว ในการนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเห็นสมควรจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2567  เป็นการภายในระดับคณะ  จัดขึ้นในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยประกอบด้วยกิจกรรม  ดังนี้ 

- พิธีกล่าวสดุดีเกียรติ ประวัติ

- พิธีวางพวงมาลัยดอกไม้สักการะ 

- ปาฐกถาธรรม   โดย พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

- พิธีบังสุกุล  เจริญพุทธมนต์

- รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน