ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าภาคสนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า รายละเอียดตามเอกสารแนบ