ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดสอบประสิทธิภาพยานยนต์แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ชนิดต่อตรงกับหน้าแปลนล้อสำหรับการวัดแรงม้า จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ