คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ตึกหุ่นยนต์) (ตามรายละเอียดที่แนบ)