คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวการแพทย์และปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและกำลังของไหล  จำนวน 1 รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ)