ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดยานยนต์เพื่อวิจัยพัฒนารองรับระบบยานยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 19/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 ของศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามรายละเอียดที่แนบ