ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้า (Potentiostat/Galvanostat) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ของศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามรายละเอียดที่แนบ