ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดพัฒนาระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ของศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามรายละเอียดที่แนบ