ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการกลางทางวิศวกรรม ตามรายละเอียดที่แนบ