ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 20/2567 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ตามรายละเอียดที่แนบ