ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์เคลื่อนย้ายลำแสงเลเซอร์  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 23/2567 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567 ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่แนบ