ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดแขนกลอุตสาหกรรมร่วมปฏิบัติงาน  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 25/2567 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่แนบ