ประกาศ

Timeline การฝึกงานของปีการศึกษา 2565

ช่วงเวลาลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน  10 เมษายน 2566 - 23 เมษายน 2566

ช่วงเวลาเข้ารับการฝึกงานภาคฤดูร้อน/2565

    - ระยะเวลาการฝึกงาน 17 เมษายน 2566 - 16 มิถุนายน 2566   (หรือระยะเวลาตามที่สถานประกอบการกำหนด)

แนวปฏิบัติ

ดาว  timeline การดำเนินการฝึกงาน คณะวิศวกรรรมศาสตร์

ดาว  แนวปฏิบัติในการการยื่นคำร้อง และคุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกงาน

 

 เส้นทะเล 1

  คณะกรรมการอำนวยการฝึกงานสาขาวิชา

 แบบตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

  หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน

  กำหนดการส่งงานของนักศึกษาฝึกงาน

  Lms2 ระบบส่งงานของนักศึกษาฝึกงาน

                  -  วิศวกรรมไฟฟ้า
                  -  วิศวกรรมชีวการแพทย์
                  -  วิศวกรรมเครื่องกล
                  -  วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
                  -  วิศวกรรมโยธา
                  -  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
                  -  วิศวกรรมอุตสาหการ
                  -  วิศวกรรมการผลิต
                  -  วิศวกรรมเหมืองแร่
                  -  วิศวกรรมวัสดุ
                  -  วิศวกรรมเคมี
                  -  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  ไฟล์ PPT ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

 สถานะของนักศึกษาฝึกงานแยกตามหลักสูตร

  สถานะของนักศึกษาฝึกงานแยกตามสถานประกอบการ

คำร้อง

แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าฝึกงาน

เอกสารการเข้าฝึกงาน

  Template รายงานการฝึกงานของนักศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)

  แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา

  สมุดบันทึกการฝึกงาน