ประกาศ

Timeline การฝึกงานของปีการศึกษา 2566

ช่วงเวลาลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน  8 เมษายน 2567 - 22 เมษายน 2567

ช่วงเวลาเข้ารับการฝึกงานภาคฤดูร้อน/2566

    - ระยะเวลาการฝึกงาน 17 เมษายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567   (หรือระยะเวลาตามที่สถานประกอบการกำหนด)

คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกงาน

เรียนผ่าน (ไม่ติด E) ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 3  และอาจมีเกณฑ์อื่นเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดกำหนด

แนวปฏิบัติ

ดาว  timeline การดำเนินการฝึกงาน คณะวิศวกรรรมศาสตร์

ดาว  แนวปฏิบัติในการยื่นคำร้องขอเข้ารับการฝึกงาน

 

 เส้นทะเล 1

  คณะกรรมการอำนวยการฝึกงานสาขาวิชา

 แบบตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

  หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน

  กำหนดการส่งงานของนักศึกษาฝึกงาน

  Lms2 ระบบส่งงานของนักศึกษาฝึกงาน

                วิศวกรรมไฟฟ้า
                  -  วิศวกรรมชีวการแพทย์
                  -  วิศวกรรมเครื่องกล
                  -  วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
                  -  วิศวกรรมโยธา
                  -  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
                  -  วิศวกรรมอุตสาหการ
                  -  วิศวกรรมการผลิต
                  -  วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
                  -  วิศวกรรมเคมี
                  -  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
                  -  วิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม

 ไฟล์ PPT ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

 สถานะของนักศึกษาฝึกงานแยกตามหลักสูตร

  สถานะของนักศึกษาฝึกงานแยกตามสถานประกอบการ

คำร้อง

แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าฝึกงาน

เอกสารการเข้าฝึกงาน

  Template รายงานการฝึกงานของนักศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)   ภาษาไทย     ภาษาอังกฤษ

  แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา ภาษาไทย     ภาษาอังกฤษ

  สมุดบันทึกการฝึกงาน   ภาษาไทย     ภาษาอังกฤษ