โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องการทำกิจกรรมทางกาย ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล ความเครียด
การเพิ่มพูนศักยภาพตนเอง การนับถือตนเอง และคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาไทยและจีน"
 ขอเชิญนักศึกษา ทำแบบสอบถามออนไลน์ รายละเอียดตามข้างต้น

Poster.ThaiC 1