ด้วยมูลนิธิทาคาฮาชิประชาสัมพันธ์การสนับสนุนเงินในการดำเนินโครงการ/วิจัย(Senior Project)

แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 

ในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

นักศึกษาที่สนใจ จัดส่งรายละเอียด Project Proposal ตามลิ้งด้านล่าง 

ดาวน์โหลด รายละเอียด/แบบฟอร์ม

และส่งเอกสารได้ที่ งานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาฯ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 

 เพื่อมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดส่งไปยังมูลนิธิต่อไป