กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก เด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567
รายละเอียดหลักเกณฑ์ และใบสมัคร 

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก ส่งแบบสมัครคัดเลือกฯ ด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน – 6 ตุลาคม 2566 พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ไปยัง  กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักอำนวยการ
           สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เขตดุสิต
           กรุงเทพมหานคร 10300
           โทรศัพท์ 02-2819752 
กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือว่าวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่งผลงาน